§ 1 GENERELLE VILKÅR

Detaljsalg av varer via en nettside på internett, adresse: www.secretlashes.no (videre kalt nettsiden), foretas av Agata Henryka Krol Kielak som driver egen næringsvirksomhet, kalt «Secret Lashes Agata Kielak», adresse: Niles Jules Gate 43 A, 0272 Oslo, skatte-ID: 923628150, tlf. 46 26 76 77; e-postadresse: kontakt@secretlashes.no, videre kalt Secret Lashes . Bestilling av varene solgt av Secret Lashes og levering av varene bestilte på nettsiden skjer i samsvar med disse vilkårene og gjeldende lover.

§ 2 SORTIMENT

Alle tjenester og varer tilgjengelige hos Secret Lashes er godkjent for omsetning i Norge i samsvar med gjeldende lovens bestemmelser og vedtak av relevante forvaltningsorganer. Alle varene ble anskaffet fra godkjente enheter i samsvar med gjeldende lover. Varene oppbevares på en måte bestemt i relevante forskrifter. Alle varenavn, varemerker og grafiske elementer som brukes på nettstedet tilhører produsenter. Varene og tjenestene bestilt hos Secret Lashes blir levert på en måte og for en pris beskrevet i nettsidens Levering-fane.
Kjøperen kan betale for varene og tjenestene bestilt hos Secret Lashes på en måte beskrevet i nettsidens «Betalinger-fane». Nettstedets innhold, herunder oppbygning, tekster, grafikk, varemerker, bilder, samt beskrivelser og bilder av varer er beskyttet av norsk lov.
Det er forbudt å kopiere innholdet eid av Secret Lashes uten eierens skriftlig samtykke. Beskrivelser av varer og tjenester på nettsiden er kun til informasjons- og identifiseringsformål. Ved usikkerhet eller problemer med en tjeneste eller en vare kjøpt fra Secret Lashes kan kunden ta kontakt med Secret Lashes på e-post: kontakt@secretlashes.no eller på telefon: 46 26 76 77.
Prisene på varer og tjenester på nettsiden angis i norske kroner, exclusive MVA og uten leveringskostnader. Secret Lashes forbeholder seg retten til å organisere og avslutte promosjonsaktiviteter og utsalg. Antall varene og tjenestene tilgjengelige til en lavere pris i forbindelse med promosjonsaktiviteten eller utsalget kan være begrenset.
Secret Lashes forbeholder seg retten til å begrense tilgjengelige betalings og leveringsmåter for bestemte varer og tjenester ved å ikke gi tilgang til alle opsjoner.

§ 3 BESTILLING OG ORDREBEHANDLING

For å bestille en vare eller tjeneste tilgjengelige på Secret Lashes sin nettside er Kjøperen forpliktet til å fylle ut et elektronisk bestillingsskjema på en korrekt måte og sende skjemaet via e-post. Secret Lashes skal behandle bestillingen kun hvis Kjøperen angir alle påkrevde opplysninger i bestillingsskjemaet, dvs. Kjøperens navn og etternavn (firmanavn), Kjøperens adresse, e-postadresse samt et mobilnummer som kan brukes til å verifisere Kjøperens identitet og ta kontakt med spørsmål angående bestillingen. Secret Lashes erklærer at de skal ta kontakt med kunden via e-post eller telefon.
Når kunden legger til en tjeneste eller vare i «handlekurven» og velger opsjonen «Jeg bekrefter min bestilling», blir bestillingsprosessen avsluttet og Kunden er forpliktet til å betale for de tjenestene eller varene han/hun har valgt i samsvar med oppsummering av bestillingen. Etter at den ovennevnte opsjonen blir valgt, kan bestillingen ikke endres eller slås sammen med en annen bestilling.
Prisene som var aktuelle ved bestilling er bindende for denne bestillingen. Når Kunden mottar en ordrebekreftelse på e-post, inngår Kunden en avtale med Secret Lashes, angående kjøp av de varene eller tjenestene beskrevet i denne bekreftelsen, fra Secret Lashes. Avtalen blir inngått for en bestemt tid, dvs. inntil tjenesten blir utført / de bestilte varene mottas av Kjøperen.
Kjøperen som gjør en bestilling må betale for de tjenestene eller varene han/hun har bestilt hos Secret Lashes innen 10 (ti) dager fra mottak av bekreftelsen. Hvis betalingen ikke blir mottatt på selgerens bankkonto innen fristens utløp, skal bestillingen kanselleres. Secret Lashes skal gi Kjøperen beskjed angående estimert dato for utsendelse av varene innen 2 arbeidsdager fra mottak av betalingen på bankkonto, via telefon eller e-post. Varene skal utsendes snarest mulig, inntil datoen fastsatt av Secret Lashes eller avtalt med kunden, men ikke senere enn innen 3 måneder fra kjøpsdato.

Secret Lashes forbeholder seg retten til å nekte en bestilling helt eller delvis, hvis bestillingsskjemaet er ikke korrekt utfylt og Secret Lashes ikke kan ta kontakt med Kunden for å verifisere adresseopplysninger. Hvis Secret Lashes ikke er i stand til å behandle en bestilling, skal Secret Lashes umiddelbart gi beskjed til Kjøperen, senest innen 5 (fem) arbeidsdager fra bestillingsdato, og tilbakebetale kjøpesummen for bestillingen som ikke kunne fullføres. Det vedlegges en regning til hver bestilling. Hvis Kjøperen ønsker å få en MVA-faktura, skal Kjøperen klikke på feltet «Jeg vil få en MVA-faktura» i bestillingsskjemaet.
For å få en MVA-faktura må Kjøperen angi sitt skatte-ID, eller – hvis Kjøperen er en fysisk person – sitt personnummer. Kjøperen samtykker til utstedelse av en faktura uten hans/hennes signatur.
Dato på regningen og fakturaen stemmer med den virkelige datoen for ordrebehandling av Secret Lashes og ikke med datoen for ordremottak.
Ved bestilling får Kunden en mulighet til å opprette en personlig konto på nettsiden. For å opprette en konto må Kunden: fylle ut et kort skjema, oppgi e-postadresse og passord bestående av minst 6 tegn, bli kjent med bruksvilkår og retningslinjer for personvern, og bekrefte dette ved å klikke på feltet «Jeg aksepterer vilkår og retningslinjer for personvern».
Secret Lashes skal sende en veiledning om fullføring av kontoopprettelse på e-postadressen oppgitt i skjemaet. Konto på Secret Lashes sin nettside opprettes for ubestemt tid. Kunden kan kreve at kontoen blir slettet ved å sende en beskjed til kontakt@secretlashes.no.
Secret Lashes skal slette kontoen innen 5 (fem) dager fra beskjeden blir mottatt.

§ 4 BETALING FOR ORDRE

Kjøperen skal betale den angitte prisen for de tjenestene eller varene han/hun har bestilt på én av følgende måter: rask pengeoverføring på internett eller direkte pengeoverføring til Selgerens konto.

§ 5 REKLAMASJONER

Reklamasjon angående en vare eller tjeneste skal skje umiddelbart etter at mangelen blir oppdaget.
Kjøperen må oppbevare alle varene som reklameres eller kunne dokumentere mangelen på en rimelig måte innen reklamasjonssaken er avsluttet.
Dersom Kjøperen mottar en mangelfull vare eller en vare som ikke stemmer med bestillingen, må Kjøperen umiddelbart gi beskjed til Secret Lashes. Hvis Secret Lashes ikke bytter eller utbedrer den mangelfulle varen, kan Kjøperen gi en erklæring om prisnedsettelse eller gå fra avtalen. Hvis Kjøperen er en forbruker, kan han/hun også kreve at Secret Lashes bytter den mangelfulle varen i stedet for å utbedre den, eller utbedrer den mangelfulle varen i stedet for å bytte den, med mindre gjennomføring av kundens krav er umulig eller skal medføre urimelige kostnader for Secret Lashes, i motsetning til den andre måten å behandle reklamasjonen på.
Hvis Kjøperen er en forbruker, kan han/hun må ikke bruke angreretten etter den lovpålagte 14 dagers angrefrist, hvis mangelen på de kjøpte varene eller de utførte tjenestene ikke er vesentlig og påvirker ikke riktig bruk av varen eller tjenestens karakter.
Hvis den mottatte varen eller den utførte tjenesten var mangelfull, kan Kjøperen også kreve at selgeren bytter eller utbedrer den mangelfulle varen. Hvis Kjøperens krav er begrunnet, skal Secret Lashes bytte eller utbedre de mangelfulle varene innen rimelig tid og uten vesentlige ulemper for Kjøperen. Secret Lashes kan nekte å oppfylle Kjøperens krav angående valg mellom bytte og utbedring av varen, hvis gjennomføring av kravet er umulig eller skal medføre urimelige kostnader for Secret Lashes, i motsetning til den andre måten å behandle reklamasjonen på.
Hvis Kjøperen er selvstendig næringsdrivende, har Secret Lashes også rett til å nekte å bytte eller utbedre de mangelfulle varene hvis gjennomføring av Kjøperens krav skal medføre Secret Lashes kostnadene som overskrider varenes pris.
Secret Lashes skal ta stilling til Kjøperens krav (reklamasjon) innen 14 dager fra reklamasjonsdato. I motsatt tilfelle skal det anses at kravet er ble godkjent og at selgeren skal betale det påkrevde beløpet via bankoverføring innen 10 arbeidsdager. Hvis reklamasjonen anses som ubegrunnet, skal Secret Lashes ikke tilbakebetale kjøpesummen for de bestilte varene eller tjenestene.

§ 6 ANGRERETT OG RETUR AV VARER

Ifølge lov av 30. mai 2014 om forbrukerrettigheter har en forbruker, som har inngått en avtale ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, rett til å gå fra avtalen innen 14 dager fra henting av varen eller inngåelse av en avtale om tjeneste (men ikke senere enn før tjenesten blir utført) uten å oppgi noen grunn eller bære noen kostnader. Hvis forbrukeren går fra avtalen innen denne fristen og leverer tilbake de bestilte varene til Secret Lashes innen denne fristen, skal Secret Lashes tilbakebetale hele det mottatte beløpet til forbrukeren. Med forbruker menes en fysisk person som foretar en rettsstiftende handling med en næringsdrivende, utenfor sin næringsvirksomhet eller yrke. Kjøperen kan angre kjøpet av varene helt eller delvis, innen 14 dager fra mottak av pakken med varene, ved å sende en erklæring om at han/hun går fra kjøpet på e-postadressen kontakt@secretlashes.no.
Varene skal returneres innen 14 dager etter at denne erklæringen er sendt. For å overholde denne fristen skal varene sendes eller leveres tilbake til selgeren før fristen er utløpt. Secret Lashes skal godta de returnerte varene på den betingelsen at Kjøperen har sendt varene i original emballasje, hvis mulig, med original forsegling, i ubrukt og uendret tilstand. Kjøperen er ansvarlig for forringelse av varens verdi som skyldes annen håndtering enn det som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og måten den fungerer på. Kjøperen skal sende varen med vedlagt kjøpsbevis (regning, faktura, elektronisk ordrebekreftelse), garantikort (hvis varen er omfattet av en garanti) og et utfylt angrerettskjema. Kjøperen skal selv dekke de utgiftene som er direkte knyttet til tilbakelevering av varene til Secret Lashes.
Iht. konsumentloven av 30. mai 2014, § 38 pkt. 4 og 5, har forbrukeren ikke angrerett i følgende tilfeller ved inngåelse av en avtale om tjenester ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, hvis den næringsdrivende har utført denne tjenesten i helhet med forbrukerens entydige godkjenning, og hvis forbrukeren ble varslet på forhånd at han/hun mister angreretten etter at tjenesten er utført;
ved avtaler angående produkter som leveres i en forseglet emballasje, hvis emballasjen ble åpnet, og produkter som må ikke returneres etter at emballasjen blir åpnet, av helsevernmessige eller hygieniske grunner.

§ 7 VERN AV PERSONOPPLYSNINGER

Secret Lashes garanterer at Kjøperens personopplysninger er behandlet strengt konfidensielt og brukes kun for å behandle bestillingen i tråd med krav om vern av personopplysninger iht. personopplysningsloven ( Lovtidende 53/2004, pkt. 533 med endringer). Secret Lashes gir brukere en mulighet til å endre eller slette de personopplysningene som de har oppgitt. Ved å fullføre registreringsprosessen samtykker kunden til at Secret Lashes behandler personopplysningene angitt under registreringsprosessen i den grad det er nødvendig for å bruke nettsiden.
Samtykket til behandling av personopplysninger er frivillig, men det er ikke mulig å legge inn en bestilling uten å gi dette samtykket.
Ved å legge inn en bestilling samtykker Kunden til at Secret Lashes bearbeider personopplysningene i den grad det er nødvendig for å behandle en bestilling. Samtykket til behandling av personopplysninger er frivillig, men det er ikke mulig å legge inn en bestilling uten å gi dette samtykket.
I henhold til loven av 29. august 1997 om vern av personopplysninger (Lovtidende 101/2002, pkt 926 med endringer) er Secret Lashes en administrator for samlingen av personopplysningene som skal behandles.

§ 8 SLUTTBESTEMMELSER

Secret Lashes har rett til å endre disse vilkårene til enhver tid. Secret Lashes skal kunngjøre endringer i disse vilkårene på sin nettside. Endringene gjelder fra dato bestemt av Secret Lashes, men ikke tidligere enn 7 dager fra kunngjøring. For bestillingene lagt inn før disse vilkårene ble endret skal de tidligere bestemmelsene være gjeldende.
All korrespondanse knyttet til bestillingen skal sendes til Kunden på denne e-postadressen som han/hun har oppgitt. Hvis noen av vilkårene skal gjøres ugyldig ved rettskraftig dom, skal alle de andre vilkårene fortsette å gjelde. Secret Lashes forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og plikter knyttet til denne nettsiden, helt eller delvis, uten samtykke fra Kunden og uten noen protest fra Kundens side.
Secret Lashes gjør alt de kan for å sikre korrekt og uforstyrret drift av denne nettsiden. Det kan likevel oppstå tekniske problemer i forbindelse med utstyr eller programvarer. I alle slike tilfeller gjør vi vårt beste for å begrense konsekvensene av slike tekniske problemer. For å utvikle og forbedre denne nettsiden, og først og fremst for å begrense risiko, er det nødvendig med periodisk nedetid for å innføre tekniske endringer i systemet. Nettsidens administrator gjør alt mulig for å ikke medføre ulempe for kunder og, hvis mulig, planlegger alle arbeider for nattetid. Likevel forbeholder nettsidens administrator seg retten til tidsbegrenset nedetid, når nettsiden er helt eller delvis utilgjengelig, for å forbedre nettsiden, legge til nye tjenester eller gjennomføre vedlikehold uten å varsle Brukere på forhånd.